Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

1. část zápisu probíhá online přes odkaz v datech od 11.4. do 3.5.
v žádosti vyplníte potřebné dokumenty, které i  s přílohami a potvrzením pediatra přineste do mateřské školy v druhé části zápisu


2. část zápisu bude probíhat
- osobně : 2. května od 14:30 - 17:30 hodin
                   3. května od 8:30 - 11:30 hodin

Registraci termínu si potvrďte v aplikaci zápis do mateřských škol. Zápis bude probíhat v kanceláři zástupkyně ředitele školy pro MŠ v budově MŠ Nad Laurovou 1983/1.

- datovou schránkou školy: friqxw5
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

K zápisu si přineste:

  • řádně vyplněnou žádost, potvrzení od lékaře o provedeném očkování, popř. trvalé kontraindikaci

  • souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte

  • originál rodného listu (pouze ke kontrole)

  • originál průkazu zdravotního pojištění dítěte (pouze ke kontrole)

  • občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává

Rozhodnutí o přijetí
K předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se vždy oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním registračních čísel se považují kladná rozhodnutí za oznámená.
Seznam přijatých dětí  bude zveřejněn na webu školy a na vývěsce školy po dobu nejméně 15 dnů nejpozději od 2.  června.                                                            

Rozhodnutí o nepřijetí
K předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě s dodejkou do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s., přednostně pak do datové schránky fyzické osoby - zák. zástupce dítěte.

 

Den otevřených dveří 2023